ZARZĄD I ADMINISTRACJA

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wymaga wielu działań,
do których niezbędna jest fachowa i duża ilość czasu. Dlatego polecamy
skorzystanie z usług naszej firmy, która zajmie się tym w sposób
profesjonalny uwzględniający Państwa życzenia.
Nasi pracownicy od lat zajmują się zarządzaniem, mają odpowiednią
praktykę oraz licencje państwowe nr 2250, 7763 i 18821.
Współpracujemy także z doradcą d/s podatkowych
– Największy pakiet usług obejmuje zarządzanie nieruchomością
– Większym zakresem usług jest umowa o administrowanie wraz z
pakietem towarzyszącym.
– Najwęższym zakresem usług jest umowa o administrowanie.
W ramach prowadzonej działalności, nieruchomość otrzyma
indywidualnego administratora odpowiedzialnego za całokształt
spraw związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości,
sprzątaniem oraz dostawą mediów. Osoba ta będzie również
odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie zebrań wspólnoty,
kontakty z właścicielem, sporządzanie projektów uchwał oraz ich realizację.
Drugą osobą opiekującą się nieruchomością będzie księgowy,
prowadzący ewidencję finansową,sporządzający rozliczenia dla
Urzędu Skarbowego, GUS oraz sporządzający rozliczenia czynszowe dla
nieruchomości. Osoba ta będzie również nadzorować stronę finansową
planu gospodarczego i bieżąca analizę sytuacji finansowej nieruchomości.
Współpracujemy z wieloma firmami remontowo-budowlanymi,
które znamy z uczciwości i solidności i które sprawdziły się wykonując
poważne zlecenia. Posiadamy wymagane prawem ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Przedstawiamy Państwu
przykładowy zakres czynności jaki
zawiera się w pakiecie usług
„Zarządzanie Wspólnotą”

1. Sporządzanie planu zarządzania nieruchomością oraz corocznych planów
gospodarczych
2. Uzgodnienie planu na zebraniu wspólnoty i zatwierdzenie go do realizacji
3. Organizacje i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej
4. Realizację podjętych uchwał
5. Zawieranie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usługodawcami.
6. Prowadzenie dokumentacji technicznej i prawnej oraz książki obiektu budowlanego.
7. Przygotowanie i sporządzanie programów robót.
8. Organizowanie przetargów na roboty budowlane i remontowe
9. Zlecenie i nadzorowanie:
– okresowych przeglądów technicznych
– utrzymanie czystości w budynku
– świadczenie usług konserwacyjnych i remontowych
10. Prowadzenie indywidualnych rozliczeń z zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli.
11. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla wspólnoty zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali, rachunkowości i VAT.
12. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunki bankowe wspólnoty
13. Sporządzanie oraz przedkładanie rocznych bilansów wspólnoty na zebraniu ogółu właścicieli.
14. Sporządzanie rocznych zestawień nalezności i zobowiązań wspólnoty.
15. Przeprowadzanie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i funduszy remontowych.
16. Wszelkie inne niezbędne lub zlecone przez właścicieli lokali czynności, zmierzające do właściwego gospodarowania nieruchomością.

Umów się na spotkanie już dzisiaj, a powiemy Ci wszystko,
co powinieneś wiedzieć, by zrealizować swoje plany.